ปัจจัย ๔

พระภิกษุ สามเณร ธรรมทายาท

ผ้าไตรจีวร เป็นผ้าที่มีคุณค่ามาก
ผู้มีบุญเท่านั้นที่จะได้สวมใส่ พระภิกษุธรรมทายาทจะต้องมี

ปัจจัย ๔

นาคธรรมทายาท

อุปโภค บริโภค อาหารที่พอเหมาะ มีอาหาร การบริโภคสะดวก

อุปโภค และ บริโภค ที่มีความพร้อมสำหรับธรรมทายาททุกท่าน
เพื่อความพร้อมก่อนศึกษาธรรมะ และ การดำรงชีวิตตลอดการอบรม