สถานที่ฝึกอบรม

อาวาสสัปปายะ

ที่พักอาศัยสะดวก ที่อยู่เหมาะสม บรรยากาศดี

สถานที่ พร้อมสำหรับการฝึกอบรม ทั้งด้านความเหมาะสม
และการปฏิบัติธรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบิติ ของธรรมทายาททุกๆท่าน